sveika

Kėdainių r. Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazijos "Bitutės" skyriuje teikiamos paslaugos

 

Paslauga Vykdytojas Veikla
Vaiko gerovė Vaiko gerovės komisijos atstovai, pedagogai, psichologas, sveikatos priežiūros specialistas
Prevencinio darbo organizavimas ir koordinavimas, švietimo pagalbos teikimas, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimas, švietimo programų pritaikymas mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, pirminis mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) įvertinimas ir kitos su vaiko gerove susijusios funkcijos.

Socialinė pedagoginė pagalba

Pedagogai, sveikatos priežiūros specialistas
Socialinė pagalba šeimoms užtikrinant vaiko teisę į ugdymą
Kalbos korekcija Logopedas Ugdytinių kalbos, komunikacijos vertinimas, vaiko galimybes atitinkančių, efektyvių korekcijos būdų taikymas individualiose ir grupinėse pratybose. Kalbos bei pažinimo gebėjimų lavinimas.
Specialioji pedagoginė pagalba Pedagogai Vaikų ugdymas, atitinkantis individualius ugdymosi poreikius bei gebėjimus. Grupiniai, pogrupiniai ar individualūs užsiėmimai, individualiųjų ugdymo programų, orientuotų į vaiko sutrikimą, sudarymas ir įgyvendinimas,ugdomosios medžiagos parinkimas.
Pedagoginė, psichologinė pagalba Pedagogai, spec. pedagogas, psichologas, skyriaus vedėjas
Ugdytinių, turinčių psichologinių, asmenybės ar ugdymosi problemų, nukreipimas į atitinkamas instancijas. Rūpinimasis vaikų psichologiniu saugumu. Tėvų ir pedagogų švietimas vaiko pedagogikos ir psichologijos klausimais.
Muzikinis ugdymas Meninio ugdymo pedagogė Grupiniai ir pogrupiniai užsiėmimai. Kvėpavimo, ritminiai pratimai, dainavimas, grojimas įvairiais instrumentais. Ugdytinių pasirodymų ruošimas įvairiems renginiams įstaigoje, rajone ar respublikoje.
Fizinis ugdymas Grupių auklėtojos
Kasdienių mankštelių, judriųjų žaidimų, sportinių pramogų ir varžybų organizavimas.
Sveikatos stiprinimas ir priežiūra Sveikatos priežiūros specialistas Higieninių sąlygų įstaigoje užtikrinimas, pirmos pagalbos suteikimas, ugdytinių sveikatos saugojimo ir stiprinimo programos įgyvendinimas.
Maitinimas Dietistė, virėjos Ugdytinių maitinimas 2 kartus per dieną, tėvams sudarant galimybę pasirinkti maitinimų skaičių bei mažinti vaikų maitinimo mokestį dengiant dalį vaiko maitinimo išlaidų maisto produktais. Mokesčių lengvatų už maitinimą nustatymas vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymu, Kėdainių savivaldybės tarybos sprendimais (žr. Paslaugos).
Tėvų konsultavimas Pedagogai ir kiti specialistai Konsultacijos vaikų ugdymo temomis, patarimai įvairių kompetencijų tobulinimo klausimais.