sveika

Įstaigos istorija

 

Krakėse seserų kotryniečių įsteigtas darželis jau veikė 1945m. Kauno g. 12, Draželio vedėja buvo Aurelija Dubendrytė. Darželiui buvo skirtas vienas kambarys (pirmiau čia buvo vienuolyno pradžios mokykla). Vaikų ateidavo apie 15. Seserys pamokydavo juos raidžių, supažindindavo su skaičiais, daug piešdavo. Rytas prasidėdavo malda. Po metų darželį uždarė, o namą užėmė kareiviai.
Valdiškasis darželis Krakėse įsteigtas  1945m. Pirmoji tarybinio darželio vedėja buvo Agnietė Riaubaitė (vienuolė), o darželis buvo šalia vidurinės mokyklos senojo vienuolyno kieme (Kauno g. 12).
Netrukus, 1946m., darželis buvo perkeltas į Vilniaus g. 17 – visas namas (mūrinis, raudonų plytų) paskirtas darželiui. Čia pirmaisiais mokslo metais darželį lankė arti 40-ties vaikų, dirbo keturios darbuotojos: vedėja, auklėtoja, virėja ir valytoja. Produktus pakeleivingais sunkvežimiais vedėja veždavo iš Kėdainių, o daržoves užaugindavo prie darželio esančiame sklype. Toliau vaikų skaičius nuolat mažėjo.
Dokumentų apie darželio įsteigimą rasti nepavyko, tačiau užrašytais prisiminimais nustatyta, kad nuo pat pradžios iki 1982 metų darželis buvo vienos grupės. Su vaikais dirbdavo vedėja ir viena auklėtoja. Daugybę metų darželį  lankydavo nuo 10 iki 20 vaikų, darželis   buvo kilnojamas iš vienų patalpų į kitas.
1983 metais Smilgos g. 6 buvo pastytas dviaukštis tipinis 665 kv. m. trijų grupių su sale pastatas ir darželis reorganizuotas į lopšelį-darželį.
1983-1984 m.m. naujajame daželio pastate dirbo 1 lopšelio ir 2 darželio grupės – iš viso 10,5 etato darbuotojų, lankė 38 vaikai.
1984-1990 m.m. - 3 grupės – nuo 40 iki 60 vaikų, 18 darbuotojų.
Nuo 1991 m. iki 1994 m. vaikų ir darbuotojų sparčiai mažėjo.
Nuo 1995-01-01 darželyje atidaryta antroji (priešmokyklinė) grupė 0,5 eteto, o 1996-aisiai jau vėl trys grupės – 42 vaikai, 10 darbuotojų. Vaikų skaičius toliau auga. Nuo 1994-1995 m.m. dirba logopedas, o 1997 viena vaikų grupė reorganizuota į spec. ugdymo grupę, kuri rajono valdybos sprendimu Nr. 575 – V įteisinta tik 2001-11-08.
1995-01-13 įstaiga įtraukta į LR švietimo įstaigų valstybinį registrą ir gavo institucijos kodinį numerį – 9182566, o 1999m. tuo pačiu kodu įtraukta į Lietuvos Respublikos  juridinių asmenų registrą.
1997 m. parengta 50 metų darželio istorija, paminėtas įstaigos 50-metis.
1998 m. parengti ir patvirtinti vaikų darželio nuostatai, pagamintas darželio antspaudas.
1998 m. ūkinė – finansinė darželio priklausomybė iš rajono Savivaldybės Švietimo skyriaus perduota Krakių seniūnijai, o ugdymo proceso priežiūrą vykdo Savivaldybės Švietimo, kultūros ir socialinių reikalų departamentas (Švietimo skyrius reorganizuotas į departamentą 2000m.).
2001-10-24 darželis įtrauktas į Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą.
2001m. direktorei (pakeista vedėjos pareigybė) Marijai Šepetienei parengus projektą "Spec.ugdymo grupės patalpų statyba socialiai apleistų šeimų vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių", Bendradarbiaujančių Nyderlandų fondų Centrinei ir Ryrų Europai lėšomis (25 proc. prisidėjus rajono savivaldybei) atlikta pastato rekonstrukcija – patalpų išplėtimas: pastogėje įrengtos naujos vienos grupės patalpos -149 kv. m.,  ir darželio bendras naudojamas plotas jau 536 kv. m.
2002-09-01 darželyje atidaryta ketvirtoji grupė, vaikų skaičius - 75.
2005-02-01 darželiui suteiktas finansinis savarankiškumas, vykdant naująjį Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, įstaiga tapo  savarankišku viešuoju juridiniu asmeniu.   

2005-02-28 Juridinių asmenų registre įregistruoti naujieji KĖDAINIŲ RAJONO KRAKIŲ DARŽELIO nuostatai, gautas naujas  Registravimo pažymėjimas su europiniu kodu: 191825668. Nuo 2005-04-01 darželyje dirba pirmoji vyr. buhalterė, o Rajono savivaldybės administracijos direktorė Nijolė Naujokienė patvirtino naują etatų sąrašą – 19,35 et.
2011 m. sumažėjus vaikų, turinčių sunkių kompleksinių ir kitokių kalbos sutrikimų, darželyje uždaryta spec. grupė. Tad liko dvi ikimokyklinio ir viena priešmokyklinio ugdymo grupė.

Nuo 2013 m. rugsėjo 1 d. Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Krakių darželis reorganizuotas prijungimo būdu prie Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazijos įsteigiant joje "Bitutės" skyrių.